Till startsidan

Grunduppdrag – objektverksamheten

Objektens grunduppdrag beskriver objektens leverans inom områdena; användarstöd, kostnadskontroll, stabil och säker drift och ständiga förbättringar.

Objektens grunduppdrag finns på http://arkitektur.regionhalland.se Länk till annan webbplats. och uppdateras löpande.

Grunduppdragen beskriver sju olika områden:

• Huvuduppdrag

• Tjänster

• Beställare

• Användare

• Nyckelaktiviteter

• Nyckelresurser

• Nyckelpartners

Huvuduppdrag

Beskriver vad objektet gör och hur det skapar värde för de olika målgrupperna.

Tjänster

Beskriver vilka tjänster som objektet levererar till verksamheten och vilka applikationer som används för att realisera respektive tjänst. En applikation kan bidra till att realisera flera tjänster.

Beställare

Beskriver vem/vilka som beställer de tjänster som objektet levererar.

Användare

Beskriver vem/vilka som använder objektets tjänster.

Nyckelaktiviteter

Beskriver de nyckelaktiviteter som objekten gör för att leverera sina tjänster till användarna med ett högt värde.

Här beskrivs de vanligast förekommande aktiviteterna från objektens nuvarande grunduppdrag.

 • Avtal och upphandlingar
 • Behörighetsadministration
 • Verksamhetsplan, budget och uppföljning
 • Förberedande arbete FVIS
 • Felhantering, incidenthantering och kontinuitetsplanering
 • Informationshantering (utifrån dokumenthanteringsplaner)
 • IT- och informationssäkerhetsarbete
 • Kund- och användardialog
 • Livscykelhantering - säkerställa stabil och säker drift
 • Risk- och avvikelsehantering
 • Rådgivning och expertstöd
 • Systemdokumentation och rutiner
 • Utbildning, användarstöd och support
 • Utveckla grunduppdraget och teamets arbete
 • Utveckling och anpassningar av applikationer

Nyckelresurser

Beskriver de nyckelresurser som objekten behöver för att genomföra sina aktiviteter och leverera sina tjänster till användarna med ett högt värde.

 • Forum för att möta intressenter
 • Information / källdata
 • Kompetens och bidrag från nyckelpartners
 • Kompetensområden
 • Konsulter för anpassning, support och utveckling
 • Kunskap om relevanta lagar och regelverk
 • Leverantörer för anpassning, support och utveckling
 • Plattformar för objektets tjänster och applikationer
 • Samarbetsverktyg
 • Stödfunktioner med expertkunskap
 • Testmiljöer
 • Tjänsteleverans RGS IT
 • Verktyg för utveckling och applikationsdrift

Exempel på kompetensområden: analys, applikationskunskap, arkitektur, design, drift, kommunikation, IAM, incidenthantering, informatik, informationssäkerhet/juridik, infrastruktur, integration, behovshantering, medicinsk teknik, pedagogik, projektledning, systemutveckling, testning, tillgänglighet och verksamhetskunskap.

Nyckelpartners

Beskriver vilka partners objektet behöver arbeta tillsammans med (interna och externa) för att kunna genomföra sina aktiviteter och leverera sina tjänster till användarna med ett högt värde.

Senast ändrad: