Till startsidan

Integrationstyper

Inledning

Det går att dela upp integrationer på flera olika sätt. I detta sammanhang så kommer vi att beskriva IT-integrationer utifrån följande typer::

  • Applikationsintegration
  • Dataintegration
  • Användar- och behörighetsintegration (IAM-integration)

Vi kan se på ovanstående som att dessa områden realiserar Region Hallands verksamhetsförmåga att kunna utföra integration. Begreppet verksamhetsförmåga kan beskrivas som ”Något en verksamhet behöver kunna för att nå önskat resultat.”. Region Halland behöver alltså kunna utföra dessa tre typer av integrationer på ett fullgott sätt för att kunna nå önskade resultat inom integrationsområdet.

Verksamhetsförmågor-IT-integration

Verksamhetsförmågor IT-integration

Vi kommer nu att titta mer detaljerat på respektive typ av integration samt beskriva vad dessa typer innebär.

Applikationsintegration

Applikationsintegration handlar om utbyte av meddelanden mellan applikationer. Meddelandeutbytet sker i applikationslagret snarare än i de underliggande datakällorna och meddelandena skickas i princip i realtid mellan applikationerna. Applikationsintegration syftar oftast till att stötta processer som sträcker sig över två eller flera applikationer. De data som skickas är oftast i ett standardiserat format (t.ex. XML eller JSON) och är oftast relativt liten till storleken, även om frekvensen av meddelanden kan vara väldigt hög, upp till hundra- eller tusentals meddelanden per minut. Exempel på integrationsplattformar som stödjer applikationsintegration är Microsoft BizTalk och Mule. En applikationsintegration kan också vara i formen av en direktintegration mellan två applikationer, dvs utan att en integrationsmotor är involverad.

Uthoppsintegrationer

Ett specialfall av applikationsintegrationer som normalt sett inte brukas klassas som integrationer, men som av hävd gjorts det inom Region Halland, är s.k. uthopp. Dessa innebär att man inifrån en applikation startar en annan applikation och att man skickar med viss information från den startande applikationen till den startade applikationen. Information kan även skickas tillbaka. Då det handlar om integration mellan två applikationer där en liten mängd data skickas baserat på en händelse så är detta ju relativt likt karaktären för en applikationsintegration, även om ingen integrationsmotor används. För enkelhetens skull kommer vi därför att fortsättningsvis klassa uthopp som en applikationsintegration.

RPA-integrationer

Ett annat specialfall av applikationsintegrationer är RPA-integrationer. RPA är en applikation som automatiserar regelbaserade processer. Den stora skillnaden gentemot traditionella integrationer är att det inte handlar om implementering av en ny integration, utan om en ny användare av den befintliga applikationen. RPA replikerar alltså de uppgifter en användare normalt sätt skulle utföra, via samma gränssnitt och licenser. De karakteristika som en RPA-integration uppvisar är desamma som för applikationsintegrationer med undantag för frekvensen. En RPA integration klarar inte av de volymer som kan hanteras genom en traditionell integration. Det finns dock så pass många gemensamma drag att vi fortsättningsvis klassar RPA-integrationer som applikationsintegrationer.

Dataintegration

Dataintegration handlar om att synkronisera data mellan olika datakällor och mål. Dataintegration sker batchvis och är ofta schemalagd att inträffa vid en viss tidpunkt. I en dataintegration kan den data som förflyttas förfinas på olika sätt exempelvis genom tvättning, standardisering, aggregering, osv. En dataintegration kan transportera alltifrån en enkel data post till Giga- eller Terabytes av data. Data integrationer används väldigt frekvent inom analys, uppföljning och statistik t.ex. för att populera våra olika datawarehouse och datamarts. Ett exempel på en integrationsplattform som stöttar data integration är Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS). En dataintegration kan också vara i formen av en direktintegration mellan två applikationer, dvs utan att en integrationsmotor är involverad.

Vi har även en del dataintegrationer i form av ”select-inserts” mellan länkad servrar. Detta är ett äldre mönster som skall ersättas av SSIS integrationer.

IAM-integration

Denna typ av integrationer syftar till att stödja identitetshantering inom Region Halland. Syftet är att säkerställa att användare och behörigheter kan integreras mellan olika applikationer. Vi ser att vi inom Region Halland inom en nära framtid kommer att behöva ta ett större grepp inom detta område. Därför avgränsar vi i detta dokument att i nuläget inte omfatta området IAM-integrationer.

Summering integrationstyper

Nedanstående tabell ger en sammanfattning av karakteristika för respektive integrationstyp.

Applikationsintegration

Dataintegration

Typ

Meddelande

Batch

Frekvens

Hög

Låg

Initiering

Händelsestyrd

Schemalagd

Data storlek

Liten

Varierande

Användningsfall

Används för att stötta processer

ETL

För varje integration som utvecklas är det viktigt att det är tydligt vilken integrationstyp det rör sig om.

Senast ändrad: