Till startsidan

Integrationsprinciper

Introduktion till principer

För att underlätta vägvalen gällande IT-integration inom Region Halland behöver vi etablera ett antal principer. Dessa principer skall sedan tillämpas för alla integrationer som utvecklas eller förändras inom Region Halland.

Planera för integration

Alla applikationer som förs in i Region Hallands digitala ekosystem behöver kunna utbyta information med varandra. Detta bör säkerställas redan vid kravställningen inför inköp av en ny applikation. Att bygga in stöd för integration i en applikation i efterhand är oftast väldigt kostsamt och tidskrävande och något som vi vill undvika att behöva göra. Även om vi vid tillfället för införskaffande av applikationen inte vet exakt hur och på vilket sätt det kommer att integreras med andra applikationer, så kommer detta troligtvis förr eller senare att behöva ske.

Detta ger följande princip:

  • All relevant information och metadata i applikationen skall vara åtkomlig på ett sådant sätt att vi kan säkerställa ett informationsutbyte mellan applikationen och Region Hallands övriga digitala ekosystem.

Designa för robusthet

Alla integrationer skall designas med robusthet i åtanke. Vad vi menar med att något är robust är förmågan att motstå störningar till följd av såväl inre som yttre påverkan. Den påverkan som avses kan vara avsiktlig såväl som oavsiktlig och bestå av alltifrån naturkatastrofer och fysiska angrepp till mindre incidenter och enskilda handhavandefel.

Robusthet kan bl.a. uppnås genom att säkerställa redundans. Robusthet uppnås även genom att bygga system med god s.k. resiliens, vilket innebär att systemet har förmågan att snabbt återgå till normal funktion efter att störningar har avhjälpts. Robustheten påverkas dessutom av en mängd ytterligare faktorer såsom teknisk komplexitet, tillgängliga alternativ samt kunskap och förmåga hos dem som utvecklar, etablerar, driftar och förvaltar systemen eller processerna.

Detta innebär att vi främst ser att någon av regionens integrationsplattformar nyttjas för integrationen, men att om robusthetsperspektivet så kräver kan det från tid till annat vara lämpligare att bygga direkta integrationer mellan applikationer.

Detta ger följande princip:

  • Alla integrationer skall designas med robusthet i åtanke.

Plattformsoberoende

Region Halland har idag en miljö som till största delen bygger på Microsoft teknik. Vi rör oss dock i en riktning mot molnleveranser där andra tekniker förkommer. En annan rörelse är också mot nyttjandet av tjänster där tjänsten, inte tekniken, står i centrum. Vi behöver därför säkerställa att vi kan integrera applikationer, oberoende av underliggande teknik.

Principen som följer är:

  • Applikationer som förs in i Region Hallands digitala ekosystem skall kunna integreras med andra applikationer, oberoende av underliggande teknikplattform.

Skalbarhet

Då vi inte vet hur de framtida volymerna eller förändrade krav på prestanda för olika integrationer kommer att påverkas av framtida krav behöver vi säkerställa att de lösningarna för integration vi för in i Regionens digitala ekosystem kan skala upp, utan att detta medför påtvingande teknikutbyten eller stora investeringar i hårdvara eller licenser.

Detta medför följande princip:

  • Lösningar för integration som införs inom Region Halland skall kunna skalas upp- och ner beroende på volymer utan att vi behöver byta underliggande teknik, eller genomföra stora investeringar i hårdvara eller licenser.

Väldokumenterade

För att säkerställa att de integrationer som förs in i Region Halland på sikt kan förvaltas och vidareutvecklas behöver vi säkerställa att alla dokumentationer som utvecklas och förändras dokumenteras på ett strukturerat sätt.

Detta ger följande princip:

  • De IT-integrationer som används inom Region Halland både internt och mot externa parter skall dokumenteras i Region Hallands arkitekturrepository. Dokumentationen skall ske i enlighet med gällande riktlinjer för dokumentation av integrationer.

Befintlig dokumentation bör uppdateras till ny standard i samband med att arbete utförs på integrationen och att den av det skälet behövs uppdateras.

Enhetlighet

Vi vill att de integrationer som utvecklas och förändras inom Region Halland utvecklas enligt samma principer och riktlinjer. Detta säkerställer vi genom att utvecklingen sker med stöd av utvecklingsprocessen Idé till Produktion.

Detta ger principen:

  • Utveckling av IT-integrationer inom Region Halland skall följa utvecklingsprocessen Idé till Produktion.

Säkerhet

Vi vill att de integrationer som förekommer inom Region Halland skall följa de krav på olika former av säkerhet som förkommer inom Region Halland. Detta innefattar både informationssäkerhet och IT-säkerhet.

Detta ger principen:

  • De integrationer som förekommer inom Region Halland skall följa de krav på olika former av säkerhet som förkommer inom Region Halland. Detta innefattar både informationssäkerhet och IT-säkerhet.

Summering av principer

Nedan följer en summering av de principer som gäller för integrationsutveckling inom Region Halland.

Princip

Beskrivning

Planera för integration

 

 

All relevant information och metadata i applikationen skall vara åtkomlig via väldokumenterade API:er som bygger på öppna standarder. Nyttjandet av API:er skall inte medföra extra kostnader för Region Halland.

 

 

Robusthet

 

 

Alla integrationer skall designas med robusthet i åtanke.

 

 

Plattformsoberoende

 

 

Applikationer som förs in i Region Hallands digitala ekosystem skall kunna integreras med andra applikationer, oberoende av underliggande teknikplattform.

 

 

Skalbarhet

 

 

Lösningar för integration som införs inom Region Halland skall kunna skalas upp- och ner beroende på volymer utan att vi behöver byta underliggande teknik, eller genomföra stora investeringar i hårdvara eller licenser.

 

 

Väldokumenterade

 

 

De IT-integrationer som används inom Region Halland både internt och mot externa parter skall dokumenteras i Region Hallands arkitekturrepository. Dokumentationen skall ske i enlighet med gällande riktlinjer för dokumentation av integrationer.

 

 

Enhetlighet

 

 

Utveckling av IT-integrationer inom Region Halland skall följa utvecklingsprocessen Idé till Produktion.

 

 

Säkerhet

De integrationer som förekommer inom Region Halland skall följa de krav på olika former av säkerhet som förkommer inom Region Halland. Detta innefattar både informationssäkerhet och IT-säkerhet.

Senast ändrad: