Till startsidan

Arkitekturgenomgång

En arkitekturgenomgång (eng. architectural review) är en vital del av arkitekturarbetet och syftar till att säkerställa att en föreslagen lösning passar in och kan införlivas i Region Hallands digitala ekosystem. Vid en arkitekturgenomgång går vi igenom lösningsförslag utifrån de aspekter som anges här.

Sammanhang

Hur hänger lösningen ihop med Region Hallands övriga digitala ekosystem?

Interoperabilitet

Följer arkitekturen det som beskrivs i dokumentet Integrationsarkitektur?

Tillämpade referensarkitekturer

Beskriv lösningens följsamhet till nationella referensarkitekturer.

Exempelvis de som fastställts av Inera:

https://www.inera.se/digitalisering/arkitektur/referensarkitekturer/ Länk till annan webbplats.

Tillgänglighet

Hur har man beaktat systemets förmåga att fortsätta att fungera över tid i samband med applikations- och systemfel och i situationer med oväntad eller felaktig användning?

Hur säkerställs maximal upptid för systemet?

Hur snabbt kan systemet återställas efter fel?

Prestanda & skalbarhet

Är prestandakraven definierade?

Hur säkerställer vi att lösningen kan uppfylla de fastställda kraven?

Hur säkerställs att antal användare kan ändras samtidigt som andra egenskaper behålls?

Hur kan vi addera ytterligare resurser för att stödja ökad arbetsbelastning?

Säkerhet

Hur är systemets förmåga att motstå obehöriga försök att använda och neka service?

Hur fungerar:

  • Auktorisation
  • Autentisering
  • Revision
  • Integritet
  • Sekretess

Livscykelhantering

Hur beskrivs:

  • Patchning/Uppdateringar av systemet skall genomföras under dess livslängd, ink lev. Tredjeparts-programvaror
  • Följa övriga RH livscykelplaner (klient- och server OS m.fl.)
  • Vid avveckling – arkiveringsbehov.

Förändringsbarhet

Hur enkelt är det att snabbt och kostnadseffektivt göra ändringar i system under dess livslängd?

Hur enkelt är det att utöka systemet med ny funktionalitet?

Hur kan vi förflytta systemet mellan olika miljöer, t.ex. mellan egen drift och molndrift?

Test & produktionssättning

Hur lätt är det att testa systemet och förändringar i systemet?

Hur enkelt är det att produktionssätta systemet?

Hur kan tester utföras av tillgänglighet, prestanda och säkerhet för att kontrollera att dessa bibehålls vid förändringar på systemet?

Administration

Hur enkelt är det att administrera systemet?

Hur övervakas systemet?

Hur enkelt är det att utföra felsökning, problemlösning & reparation av fel som uppstår i systemet?

Senast ändrad: