Direkt till innehållet

Utvecklingssprintar

Inför Sprintplaneringen

Kravställarna äger backloggen i DevOps och ser till att de är tillräckligt detaljerade för att tidsuppskattas. Kravställarna uppmärksammar utvecklarna på User Stories som behöver tidsuppskattas. Utvecklarna skapar då upp Tasks som beskriver de tekniska åtgärder som behövs för att förverkliga respektive User Story. Minst en Tasks ska läggas till varje User Story. Förutom en beskrining på Tasks så sätter systemutvecklaren sin uppskattade tid på “Original Estimate” och “Remaining” samt anger vilken typ av arbete det gäller under “Activity”. Summan av “Original estimate” och “Remaining” kan summeras upp till User Story.

Om en User Story inte är tillräckligt beskriven för att kunna brytas ner i Tasks och tidsuppskattas på ett hållbart sätt, så måste utvecklaren meddela kravställaren om detta så att kompletteringar av User Story kan göras.

Den uppskattade tiden för genomförande kan ha en stark påverkan på prioriteringen så först när tidsuppskattningen finns på plats så kan kravställarna prioritera sina User Stories.

Arbetet med User Stories och Tasks är något som sker fortlöpande. Det gäller att hålla Backloggen levande och aktuell, det är kravställarens ansvar. Arbetet med Backloggen fortsätter alltså under hela sprinten parallellt genom att nya User Stories läggs till, befintliga förtydligas och prioriteringar diskuteras.

Sprintplaneringen

På sprintplaneringen prioriteras slutligen vilka User Stories som ska tas in i sprinten och respektive Task tilldelas en person i teamet. De User Stories som får plats i sprinten läggs över från Backloggen till sprinten, därmed assignas även tillhörande Tasks till sprinten. Systemutvecklarnas tillgängliga tider läggs in i DevOps och dessa matchas mot tidsuppskattningarna, vilket gör att alla får en beläggning som motsvarar tillgängligheten.

User Stories är nästan alltid assignade till kravställaren och Task är nästan alltid assignade till utvecklaren.

Under utvecklingssprinten

Utvecklaren betar av US i prioriteringsordning från första till sista User Storyn. När första Tasken på en User Story startas sätter utvecklaren om statusen från New till Active. Tasken sätts också från New till Active.

När arbetsdagen är slut så uppdaterar utvecklaren Remaining Time på alla Aktiva Tasks så att de ungefär återspeglar hur lång tid det återstår av uppgiften. Det kan tillkomma fler Tasks under sprinten, tidsuppskattning ska sättas på dessa också. Det kan även vara så att tidsuppskattningarna växer, det kan framkomma information som gör att Remaining time ökar.

När en Task är klar sätter utvecklaren om statusen på Tasken till Resolved. När en Task flyttas till Resolved så justeras inte tiden för Remaining eller Completed per automatik, utan detta får göras manuellt. Antingen görs detta genom att öppna aktuell Task och skriva in tiden. Alternativt, så sätter man först status Closed på Tasken för att låta DevOps sätta tiderna, för att sedan sätta tillbaka status till Resolved.

När en Task sedan lyfts över till testmiljön, så ska dess status sättas till Closed.

När en User Story har lyfts till testmiljön och är klar för att testas, sätter utvecklaren om statusen till Resolved. När en User Story är satt till Resolved signalerar det till kravställaren att det finns ny funktionalitet att testa. Utvecklaren meddelar beställaren och lägger till en kommentar i US att det finns funktionalitet i testmiljön att testa samt att beställaren återkopplar när testandet är klart. Det är viktigt med kommentaren för spårbarhet.

Om kravställaren godkänner leveransen av storyn meddelar hen detta till utvecklaren plus en kommentar om att US är redo att produktionssättas. Utvecklaren produktionssätter och ändrar själv status till Closed på US.

Om det uppstår frågor används Diskussions-funktionen på User Storyn.

Buggar

Hittas buggar ska de registreras i DevOps genom att på User Storyn lägga till en bugg. Beskrivningen av buggen ska innehålla tillräcklig information för att utvecklaren ska kunna återskapa samma fel. Skärmdump på eventuellt felmeddelande och vid webblösningar får gärna urlen till den felande sidan synas tydligt i skärmdumpen. Tilldela sedan buggen till den utvecklare som jobbat med User Storyn.

När utvecklaren påbörjar felsökningen av Buggen sätter hen om den till Active. Eventuella kompletteringar och frågor hanteras genom Diskussionsfunktionen på ärendet i DevOps. Om utvecklaren inte kan felsöka för att det inte finns tillräckligt med information sätts Buggen tillbaka till den som rapporterade den.

Utvecklaren får förstås också registrera buggar som hen hittar.

När utvecklaren rättat buggen och lagt upp den i testmiljön sätter hen om den till Resolved. DevOps kommer då automatiskt att tilldela tillbaka den till den person som rapporterade buggen.

Kravställaren testar att buggen verkligen är rättad och efter verfiering sätter om buggen till Closed.

Avstämning

Det är viktigt att kravställare och utvecklare stämmer av under sprinten så att det inte uppstår komplikationer som kan riskera att försvåra eller fördröja arbetet.

 

Sprintslut

I en perfekt sprint finns det varken öppna buggar eller user storys kvar… Men i verkligheten har man kanske både en User Story och ett par buggar kvar som man inte hunnit stänga i sprinten. Dessa måste hanteras innan sprinten tar slut, ofta genom att de flyttas över till kommande sprintar. Det är viktigt att utvecklaren planerar sitt arbete extra noga mot slutet av sprinten så att det vid sprintslut går att leverera genomförda User Stories.

Ej påbörjade User Storys

Läggs tillbaka i Backloggen för prioritering till nästa sprintplanering.

Ej färdigställda User Storys

Om en Users Story nästan är klar, t ex om de flesta Acceptanskriterier är uppfyllda, kan man skriva en ny User Story med Acceptanskriterier som ej levererades och lägga den på Backloggen för prioritering till nästa sprint.

Buggar

De buggar som inte stängts placeras på Backloggen och prioriteras.

Buggar som egentligen var nya krav

De buggar som visat sig egentligen vara nya krav ska skrivas om till User Stories och läggas på Backloggen för prioritering till kommande sprintar. Buggen status sätts därefter till Copied to Backlog.

Senast ändrad: